Skip to main content


Zicht op Doesburg

ANBI registraties

Stichting Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Midden Gelderland is samen met Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland op 24 november 2017 door de belastingdienst met ingang van 1 januari 2017 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van januari 2023 staan beide stichtingen afzonderlijk als Algemeen Nut Beogende Instelling geregistreerd.

Dit betekent dat de volgende fiscale faciliteiten gelden:

  • Voor een donateur zijn de giften aan VPTZ voor de inkomsten- of de vennootschapsbelasting aftrekbaar;
  • Wij hoeven geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen of schenkingen;
  • Bedragen die VPTZ zelf uitkeert in het algemeen belang, zijn bij de verkrijger daarvan vrijgesteld van schenkingsrecht.

Helpt u ons mee?

U kunt het werk van VPTZ ondersteunen door een gift over te maken naar bankrekeningnummer NL82RABO0150822812 ten name van Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland, onder vermelding van 'gift' en eventueel uw naam en adres. Iedere bijdrage is van harte welkom en zorgt dat wij ons werk kunnen blijven doen!

VPTZ Midden Gelderland

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Bij vertegenwoordiging van een kleine ANBI adviseert de belastingdienst ook het formulier te gebruiken. Dan weet de organisatie zeker dat het alle benodigde gegevens publiceert. Het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2023 treft u hier aan.

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden Gelderland, gevestigd te Rozendaal

RSIN: 8158.51.893

Contactgegevens
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden Gelderland
Rosendaalselaan 20
6891 DD ROZENDAAL
Tel: 06-24 96 20 34 (Peter Teunissen)
Bankrekeningnummer: NL93 RABO 0319 0341 94
Kamer van Koophandel 09149498
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.vptz-amg.nl 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van VPTZ Midden Gelderland is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering.
Bij de meerderheid van de bestuursleden dient er een verband te zijn (geweest) met maatschappelijke of (semi) publieke organisaties bij voorkeur in de zorg. Daarnaast moet er onder de bestuursleden bij voorkeur een medisch geschoold en een financieel deskundige zijn. De bestuursleden worden benoemd voor drie jaren. Onder het kopje VPTZ Midden Gelderland vindt u de huidige samenstelling van het bestuur.

Beleidsplan
Op 31 oktober 2016 heeft het bestuur van VPTZ Midden Gelderland het Voorstel organisatie nieuwe stichting VPTZ Midden Gelderland vastgesteld. Dit plan van aanpak voorziet erin dat drie lokale stichtingen VPTZ De Liemers, VTZ Doesburg en Stichting Omega opgaan in de regionaal werkende Stichting VPTZ Midden Gelderland en ook de vrijwilligers van Hospice Martinus gaan vanaf dat moment fungeren onder de vlag van deze stichting. Dit heeft plaatsgevonden op 1 juni 2017. Vervolgens is op 13 oktober 2017 door een juridische fusie Stichting Hospice Martinus als verdwijnende stichting opgegaan in Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden Gelderland, de verkrijgende stichting. Het plan van aanpak kunt u hier inzien.

Bestuurlijk gezien wordt de schaal van de organisatie duidelijker en bij voorkeur samengesteld uit de lokale organisaties. Dit vraagt om eenvoud en aansluiten bij wat leeft onder coördinatoren en vrijwilligers. De kunst is om precies dát te doen wat VPTZ Midden Gelderland nodig heeft om goede diensten te kunnen leveren aan huidige en toekomstige cliënten. 

In 2022 zijn de speerpunten van beleid geëvalueerd en waar nodig aangepast. Tevens is het meerjarenbeleidsplan afgestemd op de verdere samenwerking met VPTZ Arnhem en een meer inhoudelijkere ontwikkeling van de organisatie. Het meerjarenbeleidsplan 2023 - 2026 kunt u hier inzien.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van VPTZ Midden Gelderland zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een vergoeding van gemaakte reis- en verblijfskosten. Er staat één personeelslid op de loonlijst, de algemeen coördinator. De coördinatoren voor de vrijwilligers in de regio ontvangen een vrijwilligers- en een kilometervergoeding.

Doelstelling
De doelstelling van VPTZ Midden Gelderland is omschreven in artikel 2 van de statuten.
1. De stichting heeft ten doel:
a. aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning te bieden en/of te doen bieden, zowel op lichamelijk, psychosociaal, emotioneel en spiritueel gebied
b. het verrichten van alle werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het bestuur en de coördinatoren schetsen in het Jaarverslag van activiteiten een beeld van de uitgevoerde activiteiten en bijzonderheden in het verslagjaar. Het Jaarverslag van activiteiten 2023 kunt u hier inzien.

Financiële verantwoording
In mei 2017 hebben de drie lokale stichtingen VPTZ De Liemers, VTZ Doesburg en Stichting Omega hun activiteiten en geldmiddelen overgedragen aan VPTZ Midden Gelderland. In de halfjaarcijfers 2017 is de financiële positie van deze stichtingen geconsolideerd weergegeven met VPTZ Midden Gelderland. Na de juridische fusie met Hospice Martinus op 13 oktober 2017 zal de financiële positie over geheel 2017 geconsolideerd worden weergegeven.

De financiering Stichting VPTZ Midden Gelderland zal blijven bestaan uit de subsidieverstrekking door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, giften en donaties van particulieren, bedrijven en instellingen en het ontplooien van sponsoractiviteiten. Voorts dient het eigen vermogen voldoende te zijn om de exploitatie tenminste één jaar te kunnen voortzetten zonder dat exploitatiebijdragen van het Ministerie van VWS worden ontvangen.
Meer over de financiële gegevens kunt u lezen in de jaarverslagen van de stichting, klik hier.

Vrienden van VPTZ Midden Gelderland

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Bij vertegenwoordiging van een kleine ANBI adviseert de belastingdienst ook het formulier te gebruiken. Dan weet de organisatie zeker dat het alle benodigde gegevens publiceert. Het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2023 treft u hier aan.

Naam:
Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland, gevestigd te Rozendaal

RSIN: 8156.67.838

Contactgegevens:
S
tichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland
Rosendaalselaan 20
6891 DD ROZENDAAL
Tel: 06-24 96 20 96 (Peter Teunissen)
Bankrekeningnummer: NL82 RABO 0150 8228 12
Kamer van Koophandel 09111277
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.vptz-amg.nl 

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van Vrienden van VPTZ Midden Gelderland is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering.
Bij de meerderheid van de bestuursleden dient er een verband te zijn (geweest) met maatschappelijke of (semi) publieke organisaties bij voorkeur in de zorg. Daarnaast moet er onder de bestuursleden bij voorkeur een medisch geschoold en financieel deskundige zijn. De bestuursleden worden benoemd voor drie jaren. Onder het kopje Vrienden van VPTZ Midden Gelderland vindt u de huidige samenstelling van het bestuur.

Beleidsplan:
De financiering van Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland zal blijven bestaan uit giften en donaties van particulieren, bedrijven en instellingen en het ontplooien van sponsoractiviteiten. 

In 2022 zijn de speerpunten van beleid van VPTZ Midden Gelderland geëvalueerd en waar nodig aangepast. Tevens is het meerjarenbeleidsplan afgestemd op een meer inhoudelijkere ontwikkeling van de organisatie. In een gezamenlijke vergadering van de besturen van VPTZ MG en de Vrienden van VPTZ MG op 12 april 2023 zijn de speerpunten van beleid afgestemd en indien nodig aangevuld in het meerjarenbeleidsplan. Het meerjarenbeleidsplan 2023 - 2026 kunt u hier inzien.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een vergoeding van gemaakte reis- en verblijfskosten. Er staan geen personeelsleden op de loonlijst.

Doelstelling:
De doelstelling van Vrienden van VPTZ Midden Gelderland is omschreven in artikel 2 van de statuten.
1. De stichting heeft ten doel:
a. Het verlenen van steun aan de activiteiten van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden Gelderland en het bevorderen van de instandhouding van de activiteiten van deze stichting;
b. het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het bestuur schetst in het verslag van activiteiten een beeld van de uitgevoerde activiteiten en bijzonderheden in het verslagjaar. Het verslag van activiteiten is opgenomen op pagina 5 van het jaarverslag.

Financiële verantwoording:
In mei 2017 hebben de lokale stichtingen VPTZ De Liemers en VTZ Doesburg de door giften en donaties verkregen geldmiddelen overgedragen aan de Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland (voorheen Stichting VTZ Stichting Omega). In de jaarcijfers van 2017 zijn deze giften en donaties als bijdrage van VPTZ-organisaties opgenomen. Na de juridische fusie tussen Stichting Hospice Martinus en VPTZ Midden Gelderland op 13 oktober 2017 is ook van deze stichting de ontvangen bijdrage van Stichting VPTZ Zevenaar aan de Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland overgedragen. De financiering van Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland bestaat voornamelijk uit giften en donaties van particulieren, bedrijven en instellingen en het ontplooien van sponsoractiviteiten.

Meer over de financiële gegevens van de Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland kunt u lezen in de jaarverslagen, klik hier.