Skip to main content


Zicht op Doesburg

Vrienden van VPTZ Midden Gelderland

Naam:
Sedert 8 augustus 2017 is Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland, gevestigd te Rozendaal voortgezet als rechtsopvolger van Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Terminale Zorg Stichting Omega te Rheden.

Doelstelling:
De doelstelling van Vrienden van VPTZ Midden Gelderland is omschreven in artikel 2 van de statuten.
1. De stichting heeft ten doel:
a. Het verlenen van steun aan de activiteiten van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden Gelderland en het bevorderen van de instandhouding van de activiteiten van deze stichting;
b. het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Jaarverslag, waarin opgenomen het verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De jaarverslagen kunt u vinden op deze pagina. Het verslag van activiteiten is opgenomen op pagina 5 van de jaarverslagen.

Helpt u ons mee?

U kunt het werk van VPTZ ondersteunen door een gift over te maken naar bankrekeningnummer NL82RABO0150822812 ten name van Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland, onder vermelding van 'gift' en eventueel uw naam en adres.
Iedere bijdrage is van harte welkom en zorgt dat wij ons werk kunnen blijven doen!

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland bestaat uit de volgende leden:

  • Peter de Krijger, voorzitter
  • Gerard van der Vlies, secretaris
  • Peter Teunissen, penningmeester
  • Wouter Groothedde, lid
  • Rob van Raaij, lid
  • Steven Krol, lid

V.l.n.r. Peter Teunissen en Peter de Krijger (voor), Wouter Groothedde, Rob van Raaij, Steven Krol en Gerard van der Vlies (achter)

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland
Rosendaalselaan 20
6891 DD ROZENDAAL
Tel: 06-24962034 (Peter Teunissen)
Kamer van Koophandel 09111277
Bankrekeningnummer: NL82 RABO 0150 8228 12